LUẬT DOANH NGHIỆP  
 

Luật sư Vỹ Trương là đại diện pháp lý cho những thân chủ muốn hình thành tòan bộ một doanh nghiệp, muốn sáng lập, muốn mua và muốn bán một doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp khống chế tất cả các khía cạnh từ việc thành lập, họat động và đóng cửa của một doanh nghiệp.

Tóm tắt

Hình thành tòan bộ một doanh nghiệp

Sự cấu thành hợp pháp của một doanh nghiệp hay còn gọi là hình thức doanh nghiệp là rất đa dạng. Hình thức mà chúng ta hay gặp nhất là Công ty do một người làm chủ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên (LLC), Công ty hợp danh TNHH (LLP), Công ty hợp danh hữu hạn (LP), Công ty hợp danh, Công ty tổng hợp chuyên nghiệp (PC), Hiệp hội chuyên nghiệp (PA), Tập đòan (Corp. hoặc Inc.). Mỗi dạng doanh nghiệp có những điểm thuận lợi và bất lợi khác nhau. Bằng cách tham vấn Luật sư Vỹ, bạn có thể quyết định được hình thức doanh nghiệp nào phù hợp nhất với kế họach kinh doanh của mình.

Đôi khi tranh chấp phát sinh giữa các cổ đông khi họ sử dụng quyền riêng của mình trong công ty. Những điều này có thể được ngăn chặn hoặc giải quyết khi có văn bản thỏa thuận. Nếu không có văn bản thỏa thuận trước đó hay các bên không thể thống nhất ý kiến, thì việc khởi kiện là cần thiết để tòa án giải quyết tranh chấp. Luật sư Vỹ sẽ giúp bạn quyết định khởi kiện như thế nào là tốt nhất để ngăn chặn hay giải quyết các tranh chấp này.

Các quá trình họat động của một doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp bao gồm tất cả các khía cạnh họat động của doanh nghiệp như khi bắt đầu một doanh nghiệp mới, mua lại một doanh nghiệp hay tiếp tục đưa một doanh nghiệp vào họat động. Các doanh nghiệp đa phần họat động trong lĩnh vực mua hoặc bán sản phẩm, nhà đất hay các lọai hình dịch vụ. Có hai nguồn luật chính để quản lý một doanh nghiệp: Đạo luật và Thông luật. Đạo luật là các luật thành văn được ban hành bởi tiểu bang hoặc liên bang để quản lý doanh nghiệp. Đạo luật gồm có: luật và quy định sử dụng lao động, an tòan lao động, an tòan sản phẩm, họat động kinh doanh không lành mạnh, hợp đồng giữa doanh nghiệp với khách hàng hay người kinh doanh độc lập. Cả tiểu bang và liên bang đều có các cơ quan chính phủ ban hành luật mà các doanh nghiệp phải tuân theo.

Một số luật thành văn và quy định có ảnh hưởng đến cách họat động của một doanh nghiệp là:

Bộ luật thương mại thống nhất bao gồm nhiều điều khỏan gia nhập một doanh nghiệp

Chương 93A của Luật chung gồm có họat động kinh doanh không lành mạnh của một doanh nghiệp với khách hàng hay các doanh nghiệp khác. Đòan luật sư của bang Massachusetts đã tạo ra nhiều quy định dựa trên luật này và các luật khác.

Các bộ luật thuế của tiểu bang và liên bang

Giấy phép kinh doanh và giấy phép

Luật và quy định về an tòan và sức khỏe

Không tuân theo những luật và quy định này có thể làm gia tăng phí tổn kinh doanh vì bị phạt tiền và các hình thức phạt khác như là trả tiền tổn thất, tiền lời và tiền luật sư. Có nhiều quy định và luật thành văn khác có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Đây chỉ là vài điểm quan trọng.

Thông luật là một lọai luật pháp dựa trên những phán quyết trước đó của chánh án trong tòa án tiểu bang. Lọai luật này cũng được gọi là “án lệ”. Hai phần chính của thông luật có khả năng ảnh hưởng đến các họat động của doanh nghiệp là Luật bồi thường hợp đồng và Luật bồi thường ngòai hợp đồng. Luật bồi thường hợp đồng gồm có những thỏa thuận ràng buộc giữa hai hay nhiều người hay tòan thể. Luật bồi thường ngòai hợp đồng gồm có những ràng buộc về sai phạm của một hay nhiều bên đối với một hay nhiều bên khác. Thông luật thường được phụ lục bởi những quy định và luật lệ của pháp luật.

Án lệ bao gồm không chỉ thông luật mà còn những quyết định của tòa án tiểu bang và liên bang, làm sáng tỏ về một đạo luật hay luật lệ có đúng và có thể thi hành được ở nơi đó hay không.

Đóng cửa một doanh nghiệp

Đóng cửa một doanh nghiệp đòi hỏi nhiều điều kiện hơn là doanh nghiệp chỉ ngưng họat động vì có thể có nhiều trách nhiệm quan trọng với nhân viên, người cung cấp dịch vụ và đồng sở hữu phải được kê khai với chính phủ tiểu bang và liên bang. Tài sản của một doanh nghiệp, nếu có, phải được sắp xếp theo luật. Luật doanh nghiệp cũng bao gồm cả khía cạnh quan trọng này.

Thông tin trong trang điện tử này không mang tính chất tư vấn pháp lý mà chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Xin vui lòng liên hệ luật sư Vỹ Trương để được tư vấn cụ thể trong từng trường hợp.